Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PARTSGROUP BV (Spa service Center, Mijnspashop, Spa Parts and Service) Artikel

1: Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Gebruiker : Partsgroup BV., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;

 • Wederpartij : de wederpartij van gebruiker, koper;

 • Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij.

  Artikel 2: Algemeen

  2.1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

  2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.5 Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

  2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

  Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

  3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn geldig gedurende 30 dagen na datum aanbieding, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is genoemd;
  3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
  a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;

  b) na ontvangst en akkoordverklaring, van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij, van een door gebruiker gedaan aanbod;
  c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging van de te leveren goederen aan de wederpartij;
  3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van wederpartij een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

  3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 48 uur na factuurdatum;
  3.5 Wederpartij ontvangt een orderbevestiging. Van de (order)bevestiging kan alleen worden afgeweken na (schriftelijke) goedkeuring door gebruiker;
  3.6 Indien gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag gebruiker er van uit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven;
  3.7 Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Gebruiker is gerechtigd voor de door haar te leveren zaken minimum hoeveelheden te bepalen;
  3.8 Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
  3.9 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering aan het adres van wederpartij, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief transport-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
  3.10 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en productspecificaties in haar aanbiedingen aan te passen;
  3.11 Gebruiker mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden;
  3.12 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;
  3.13 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; 3.14 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Modellen/afbeeldingen

4.1 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten of op de website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
4.2 Is aan wederpartij een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;
4.3 Worden in de overeenkomst afmetingen of aanduidingen vermeld, dan worden deze eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 5: Proefzendingen

5.1 Indien overeengekomen, kan gebruiker zaken voor een vastgestelde proefperiode aan wederpartij toezenden. De proefzending geldt als een aanbod en verplicht de wederpartij tot een zorgvuldige behandeling. De proefzendingen mogen niet worden gebruikt, doch dienen louter voor het beproeven van de geschiktheid, tenzij anders overeengekomen;

5.2 Alle door gebruiker geleverde proefzendingen blijven eigendom van gebruiker. Wederpartij draagt het volledige risico van verlies of beschadiging;
5.3 Na het verstrijken van de proefperiode is wederpartij verplicht de zaken terstond aan gebruiker te retourneren, tenzij anders overeengekomen;

5.4 Indien de retour gezonden zaken zijn beschadigd en naar opvatting van en controle door gebruiker ongeschikt zijn voor verkoop, is wederpartij gehouden de verkoopwaarde van de zaken te vergoeden.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste toewijzingen, waarvoor wederpartij zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;
6.2 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap; 6.3 Gebruiker behoudt zich het recht voor ieder materiaal door gelijkwaardig of beter materiaal te vervangen;

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;
6.5 Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

6.6 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

6.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
6.8 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed.

Artikel 7: Levering

7.1 Levering geschiedt af het adres van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen;
7.2 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
7.3 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is gebruiker gerechtigd de goederen te verkopen en alle schade en kosten op de wederpartij te verhalen;
7.4 Indien de goederen worden bezorgd of opgehaald, is gebruiker gerechtigd de hieruit voorvloeiende (transport)kosten bij wederpartij in rekening te brengen;
7.5 Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
7.6 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven

leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te bieden.

Artikel 8: Transport en opslag

8.1 Indien en voorzover gebruiker of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/ nalatigheid van de vervoerder;

8.2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen;
8.3 De wederpartij is verplicht de instructies en voorschriften van gebruiker in acht te nemen betreffende de wijze van opslag. Iedere aanspraak en garantie vervalt bij verkeerd gebruik van de geleverde goederen.

Artikel 9: Onderzoek, reclames

9.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden;

9.2 Eventuele zichtbare tekorten of gebreken behoren direct bij oplevering c.q. levering aan gebruiker te worden gemeld, alsmede te worden aangetekend op de vrachtbrief of het vervoersdocument. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk te worden gemeld, tenzij partijen anders zijn overeenkomen;

9.3 Niet op de vrachtbrief aangetekende zichtbare gebreken, alsmede niet schriftelijk binnen de gestelde termijn gemelde niet zichtbare gebreken worden door gebruiker niet in behandeling genomen. Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
9.4 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

9.5 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door gebruiker geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn geleverd;
9.6 Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling dient vooraf te geschieden, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen middels een voorschotfactuur of binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven bankrekening, in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

10.2 Leveringen of bestellingen via de webshop kunnen uitsluitend plaatsvinden bij vooruitbetaling van het volledige aankoopbedrag middels de op de website aangegeven wijze;
10.3 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

10.4 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van de wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
10.5 Betaling dient aan gebruiker te geschieden, tenzij gebruiker haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal gebruiker de wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;
10.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij bewerkt of verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
11.2 Wederpartij is gehouden alle geleverde zaken deugdelijk te doen verzekeren;

11.3 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
11.5 Voor het geval dat gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, alsmede zijn alle hiermee gepaard gaande kosten - transport daaronder begrepen - voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 Garantie

12.1 De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;
12.2 Deze garantie is beperkt tot:
- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;

- leveringen aan kopers binnen de EU;
- herstel of vervanging van de zaak;
- de uitdrukkelijk overeengekomen termijn en met inachtneming van hetgeen geldend conform artikel 12.4. Indien geen termijn is overeengekomen, valt dit product buiten de garantie;
12.3 Deze garantie vervalt:
- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde;
- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
12.4 De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;
12.5 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;
12.6 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
12.7 Alle elektrische onderdelen moeten worden geïnstalleerd door een professionele en getrainde spa monteur. Onjuiste installatie kan de garantie ongeldig maken.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de materialen en andere zaken gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Incassokosten

14.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;
14.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
15.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar

aanspraken uit de wet en overeenkomst;
15.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Annulering

16.1 Indien wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;
16.2 Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen, al dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

16.3 Annulering dient schriftelijk - per e-mail of (fax)brief - te geschieden.

Artikel 17 Emballage

17.1 Indien gebruiker voor duurzame emballage zorgdraagt, dient wederpartij binnen 30 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren;
17.2 Emballage van derden wordt niet geaccepteerd;
17.3 Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging worden volledig bij wederpartij in rekening gebracht. Voor elke week dat wederpartij de emballage te laat retourneert, brengt gebruiker bij wederpartij een bedrag ad € 25,00 in rekening;

17.4 Partijen kunnen ook overeenkomen dat wederpartij een statiegeld op de geretourneerde emballage toekomt. Het statiegeld wordt bij levering in rekening gebracht. Nadat gebruiker heeft vastgesteld dat tijdig is geretourneerd en dat de geretourneerde emballage geen gebreken vertoont, ontvangt wederpartij een creditnota van gebruiker. Wederpartij is niet toegestaan het statiegeld te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;
18.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

18.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
18.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

18.5 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;
18.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is gebruiker nimmer aansprakelijk;
18.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;
18.8 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij gebruiker niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;
18.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, bedrijfsbezettingen, stroom- en bedrijfsstoringen, computerstoringen, brand, waterschade, diefstal, transportmoeilijkheden, oproer, molest, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden, verkeersopstoppingen en vertragingen in de levering van zaken of tekortkomingen door toeleveranciers en ziekten van haar personeel worden daaronder begrepen;

19.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen;

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

19.5 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;
20.2 Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;

20.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, brochures, schetsen, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
20.4 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
21.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 23 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 73957291.

Voorbehoud: Typefouten

Al onze prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »